Thông tin dữ liệu

Thông tin dữ liệu

logoTìm hiểu thêm về tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ theo thời gian thực
-(ShortsPayLongs)
Tỷ lệ tiền trung bình trong 8 giờ qua -
Tỷ lệ tiền trung bình trong 8 giờ qua
-
Thời gian thựcTrung bình 1HTrung bình 8 GIỜTrung bình 24H
Chỉ số cao cấp được sử dụng để tính toán cấp vốn là giá được thực hiện 5 giây trước khi tỷ lệ cấp vốn mới có hiệu lực.
logoTìm hiểu thêm về tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ theo thời gian thực
-(ShortsPayLongs)
Tỷ lệ tiền trung bình trong 8 giờ qua -
Tỷ lệ tiền trung bình trong 8 giờ qua
-
Thời gian thựcTrung bình 1HTrung bình 8 GIỜTrung bình 24H
Chỉ số cao cấp được sử dụng để tính toán cấp vốn là giá được thực hiện 5 giây trước khi tỷ lệ cấp vốn mới có hiệu lực.
logo
Truyền thông xã hội